0206 Ancient Pythia, priestess of Apollo at Delphi